IMFASHANYIGISHO ZO GUTOZA

UMURONGO WO KUNOZA IMIKORERE Y’ITORERO MU MASHURI

ITORERO RY'UMUDUGUDU KU RUGERERO RWO KURINDA IBYAGEZWEHO, KWIGIRA, KWIHESHA AGACIRO NO KWIKURA MU BUKENE, BYUBAKIYE MU MUCO N'AMATEKA BY'U RWANDA.

UBUNYARWANDA

GUKUNGA IGIHUGU

UBUNYANGAMUGAYO

UBUTWARI

UBWITANGE

GUKUNDA UMURIMO 

KWIHESHA AGACIRO

INYOBORABATOZA

IMIKORERE Y'ITORERO RY'IGIHUGU